Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w  firmie Mares Packaging Co. M.B.Skibiccy Sp.J.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

Administratorem danych jest Mares Packaging Co. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chocimska 32 (60-688).
Biuro handlowe i produkcja ul. Obornicka 277, (60-691) Poznań.
Kontakt do administratora: adres e-mail iod@mares.pl lub listownie na adres ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań.

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Marek Skibicki, a jego zastępcą Pan Tomasz Tadeuszewski.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail iod@mares.pl lub pod adresem ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań.

 

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

 

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach

 • wypełnienia obowiązków przepisów prawa na Administratorze, w szczególności w zakresie rozwoju:
  • innowacyjności produkowanych i sprzedawanych przez naszą firmę produktów i usług
  • zwiększania konkurencyjności naszej firmy na rynku krajowym
  • umiędzynarodowienia działalności, eksportu do krajów UE oraz pozostałych krajów świata.
 • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem;
 • wykonywania zadań Administratora realizowanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu i zakresie zawartym każdorazowo w treści zgody np. rekrutacji kandydatów do pracy;
 • wykonywania zadań Administratora związanych z realizacją wszelkich czynności dla zrealizowania zadań wynikających z kontaktów z klientami i dostawcami firmy oraz zawartych umów zakupu, sprzedaży, importu oraz eksportu towarów i usług

 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE?

 

Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa o archiwizowaniu dokumentów. Dane które pozyskaliśmy w rezultacie zawartych umów, będą przetwarzane przez czas i zgodny z zasadami wskazanymi dla źródeł finansowania konkretnej umowy. Dane, które gromadzimy na podstawie Twojej zgody będą przechowywane w celu realizacji najróżniejszych działań marketingowych, realizowanych przez firmę Mares Packaging Co. lub do momentu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE?

Mares Packaging Co. gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio, w szczególności wynikających z kontaktów osobistych lub pozyskanych w ramach różnego typu działań mających na celu promocję firmy Mares Packaging Co. np. przez targi branżowe i spotkania biznesowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodnie z najlepszą naszą wiedzą o ochronie danych osobowych.

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłączenie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

 

Na każdym etapie, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu;
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@mares.pl

Wniosek o realizację swoich praw podpisany elektronicznie lub w postaci skanu dokumentu ręcznie podpisanego, możecie Państwo również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany wyżej adres email oraz w formie papierowej na adres ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań..

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego przez Państwa wniosku, a w przypadku braku danych w zbiorach, nie zostaną utrwalone.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu.

Państwa wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, możliwe jest, że z uwagi na szczególny charakter wniosku, nie będziemy mogli dotrzymać terminu. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o opóźnieniu i jego przyczynach. W przypadku braku możliwości przyjęcia i realizacji wniosku, poinformujemy Państwa o powodach odmowy jego rozpatrzenia.

W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym Państwa poinformujemy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mares Packaging Co. prowadzi publiczne profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). W związku z tym możemy przetwarzać dane osób odwiedzających te profile w celu zarządzania interakcjami, np. informowaniu o podejmowanych działaniach oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych w tych celach jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie Administratora, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ewaluacyjnej, prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej oraz współpracy z zagranicą.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób media te przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników.