1. Zasada ochrony prywatności

 1. Głównym celem Polityki Prywatności w Mares Packaging Co. i Mares Net jest kompleksowe określenie działań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług oraz sprzedażą produktów przez Mares Packaging Co. oraz Mares Net
 2. Administratorem danych osobowych, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo Mares Packaging Co. lub Mares Net świadczący daną usługę lub sprzedaż. W razie wątpliwości, co do identyfikacji Mares Packaging Co. i Mares Net, konkretne wskazanie administratora danych osobowych znajdują się w regulaminie określającym zasady świadczenia danej usługi lub sprzedaży.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe, wskazane dane oraz wszelkie informacje identyfikujące Klientów oraz inne osoby, które zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także różnymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub ich modyfikacją.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie osoby działające na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego mares.pl oraz maresnet.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, itp.). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi lub zrealizowanie sprzedaży oraz udzielenie obsługi posprzedażowej.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  a) akceptacji przez Klienta regulaminu danej usługi lub prowadzonej sprzedaży,
  b) wykonania umowy na rzecz Klienta
  c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej mares.pl lub maresnet.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi danych osobowych.
 4. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania danej usługi lub sprzedaży.

3.  Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz tylko i wyłącznie w celach związanych z działalnością Mares Packaging Co. i Mares Net. Proces przetwarzania dokonywany jest w celu zawierania i realizacji usług i sprzedaży (obsługi transakcji, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji, prowadzenia obsługi posprzedażowej), prowadzenia programów promocyjnych i lojalnościowych oraz do wykonywania archiwizacji wykonanych usług lub transakcji sprzedaży.
 2. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom wszelkich niezbędnych informacji o Mares Packaging Co. i Mares Net, administratorze i jego usługach, stanie realizacji usług świadczonych przez administratora, jak również i w celach statystycznych.
 3. Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów lub wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć jak i zagadnień technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP wykorzystywane są przez administratora do zbierania informacji ogólnych oraz prowadzenia statystyk demograficznych (np. o obszarze lub rejonie z którego numer IP jest używany w celu ustalenia domyślnego języka interfejsu użytkownika).
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do celów realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w programach wykorzystywanych w Mares Packaging Co. i Mares Net oraz mares.pl i maresnet.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane i archiwizowane w oparciu o: prawne obowiązki administratora (np. dotyczące przechowywania dokumentów księgowych), czy też prawnie uzasadniony interes (prawo do obrony przed roszczeniami wobec administratora).
 5. Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenach mares.pl i maresnet.pl na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są (np. na komputerze stacjonarnym, urządzeniu przenośnym (notebook-u, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), które używane są do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Cel stosowania plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania zasobów stron internetowych w domenie mares.pl i maresnet.pl. Użytkownik decyduje samodzielnie o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej zastosowanej na dowolnym urządzeniu końcowym. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

4.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa. Dotyczy to dostępu do treści własnych danych osobowych, ich korygowania, usunięcia lub przenoszenia. Administrator zapewnia również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach, które określone są odpowiednimi obecnie obowiązującymi przepisami.
 2. Dobrowolne udzielanie zgody na przetwarzanie danych zachowuje każda osoba, której dane są przetwarzane oraz ma ona prawo do cofnięcia tej zgodny.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@mares.pl.

5.  Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. Dane Klientów mogą być udostępniane wszystkim podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu oraz na rzecz Mares Packaging Co. i Mares Net. Są to m.in. podmioty, które dostarczają Mares Packaging Co. i Mares Net:
  ◦ usługi związane z technologiami informatycznymi (np. wsparcie stron internetowych, oprogramowania i aplikacji mobilnych),
  ◦ usługi związane z technologiami introligatorskimi oraz produkcyjnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  ◦ usługi związane z dostawami opakowań w kraju i za granicą
  ◦ przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
  ◦ wszelkiego typu usługi kurierskie w tym usługi spedycyjne i transportowe.
 3. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Mares Packaging Co. i Mares Net bez ograniczeń.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach nie wskazanych przez administratora lub przepisy prawa, tylko za zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (również poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą produktów i usług świadczonych przez Mares Packaging Co. lub Mares Net